Audyt – Katowice, Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Szczecin

Audyt

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Klientom:

Audyt wewnętrzny

Nasz zespół wykonuje usługi okresowego i ciągłego audytu wewnętrznego, polegające na stałym monitorowaniu procesów finansowych i organizacyjnych zachodzących w firmie. Wprowadzenie audytu wewnętrznego prowadzi więc do znacznego i co istotne natychmiastowego ograniczenia ryzyk finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do głównych zadań audytu wewnętrznego należy:

  • ocena zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • usprawnianie procesów operacyjnych
  • wzmacnianie ładu korporacyjnego

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o:

  • polską ustawę o rachunkowości
  • niemieckie prawodawstwo (HB II)
  • międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF)
  • amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP)

W ramach badania sprawozdań finansowych dokonujemy dodatkowej weryfikacji poprawności rozliczania zobowiązań podatkowych.

Pracujemy zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:

Barbara Bogdanowicz
e-mail: barbara.bogdanowicz@audyt-doradztwo.pl


polska ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce zawiera bowiem regulacje w zakresie rachunkowości dotyczące wszystkich jednostek gospodarczych.

Obejmuje ona całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki:

od momentu wystąpienia operacji gospodarczych, poprzez ich ewidencję w księgach rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki do badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego określając jednocześnie tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

niemieckie prawodawstwo (HB II)

Każde przedsiębiorstwo (podmiot zależny lub powiązany), którego sprawozdania podlegają konsolidacji, ma do sporządzenia, obok własnego rocznego sprawozdania finansowego, odrębne drugie sprawozdanie, na podstawie stanu prawnego obowiązującego dla podmiotu dominującego (przedsiębiorstwa matki). Zbiór tych zasad jest określany także jako Handelsbilanz II (HB II) i stanowi podstawę do sporządzenia rocznego sprawozdania skonsolidowanego podmiotu dominującego. Handelsbilanz II jest sporządzany przez przedsiębiorstwo-córkę (podmiot zależny lub powiązany) na podstawie obowiązujących w niemieckim prawie nakazów, zakazów i przepisów odnośnie sprawozdań finansowych.

międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości to wytyczne, dotyczące przede wszystkim sposobów ujmowania i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości w jednorodny system informacyjny, a więc sprzyjające unifikacji i porównywalności rachunkowości na całym świecie. Formułowaniem i promowaniem MSR zajmuje się Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Podczas badania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości opieramy się o zasady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (IFRS).